اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۷۰۵۰۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۷۰۵۱۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۷۸۷۳۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۲۲۷۵۸۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان قزوین – دوراهی قپان روبروی پمپ گاز-عقب نشینی پلاک 994

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان قزوین – دوراهی قپان روبروی پمپ گاز-عقب نشینی پلاک 994

  • :
  • ۵۵۷۰۵۰۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۷۰۵۱۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۷۸۷۳۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای نعمتی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۷۰۵۰۳۰
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۷۸۷۳۹۱
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۳۲۲۷۵۸۷

آدرس